VÝRUB A OREZY STROMOV A DREVÍN

 
Na výrub drevín v I. stupni ochrany (všeobecná ochrana  prírody platná  na celom území SR) vydáva súhlas príslušná obec.
Súhlas na výrub sa vydáva na základe žiadosti, ktorá obsahuje údaje ako obvod dreviny vo výške 130 cm nad zemou, druh dreviny, zdravotný stav dreviny, dôvod žiadosti o povolenie výrubu, atď. žiadateľ o výrub musí taktiež zdokladovať  vlastníctvo k príslušnému pozemku a zaplatiť správny poplatok.  

OBSAH ŽIADOSTI
OBSAH ŽIADOSTI

• Meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa
• Katastrálne územie, parcelové číslo a druh pozemku, na kt. drevina rastie
• Súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub dreviny
• Špecifikáciu dreviny - druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130cm nad zemou
• Odvôvodnenie žiadosti

PRÍLOHY:

• List vlastníctva nie starčí ako 3mesiace
• Doklad o zaplatení správneho poplatku
• Kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožnujúci identifikáciu dreviny v teréne nie starší ako 3mesiace

VYKONÁVAME
VYKONÁVAME

• Zdravotný rez
• Bezpečnostný rez
• Redukčný rez
• Tvarovací rez
• Výchovný rez
• Výrub (vypilovanie)
• Odstraňovanie náletových drevín
• Strihanie a rez kríkov, viniča a drevín

Súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje:

- na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty do 10 m² (toto ustanovenie neplatí ak ide o  II.  a III. stupeň ochrany alebo o dreviny na cintorínoch resp. sú súčasťou verejnej zelene),
- pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov  odo dňa výrubu,
- pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človek, alebo značnej škody na jeho majetku,
- ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, napr. vodný zákon (tento výrub však musí správca toku oznámiť najmenej 15 dní pred jeho uskutočnením orgánu ochrany prírody – obci, orgán ochrany prírody môže takýto výrub pozastaviť,  obmedziť alebo zakázať),
- na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách  a záhradkárskych osadách,
- ak je výrub preukázateľne nevyhnutný pre zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody.


Obec je v rozhodnutí  o výrube povinná uviesť, okrem iného:

- Miesto a rozsah náhradnej výsadby (je potrebné sledovať, aby bola náhradná výsadba z hľadiska druhového zloženia, množstva vysadených drevín, ich kvalita – hrúbka kmienka, výška stromu .... adekvátna  spoločenskej hodnote vyrúbaných drevín).
- Dĺžku starostlivosti žiadateľa o výrub o náhradnú výsadbu (max. môže byť určená na 3 roky).
-  Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, musí orgán ochrany prírody - obec uložiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančné prostriedky vyrúbené  za nerealizovanú náhradnú výsadbu môže obec použiť len na výsadbu a údržbu drevín.   
Orezávanie živých stromov je možné realizovať iba počas  vegetačného obdobia, a to  v zmysle §17 ods.  5)vyhlášky č. 24/2003: „Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku."
Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 60 dní odo dňa začatia konania.